Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων

//Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων
Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων2018-10-03T13:45:13+00:00

Η KnR ήρθε για να αλλάξει τα δεδομένα όσον αφορά την στρατηγική διαχείρισης κινδύνων και να ξεκινήσει ένα δημιουργικό διάλογο για το πως οι στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων μπορούν να συνδέσουν την εταιρική βιωσιμότητα με την κερδοφορία και την ισχυρή απόδοση.

Τι περιλαμβάνει η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων της KnR

Τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των κινδύνων καθώς και τους τρόπους και τις ενέργειες που εφαρμόζονται για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και έλεγχο αυτών ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους από αυτές.

Πως θα σας βοηθήσουμε

Aν και η μεθοδολογία αναγνώρισης, αξιολόγησης και των  διαχείρισης κινδύνων αποτελεί μία χρονοβόρα διαδικασία, στην KnR, θα βρείτε τους κατάλληλους συμβούλους που θα σας βοηθήσουν να καταρτίσετε μια ουσιαστική και λειτουργική  στρατηγική διαχείρισης κινδύνων. Θα σας βοηθήσουμε όχι μόνο να εντοπίσετε τους κινδύνους της εταιρείας, αλλά και τις ευκαιρίες προς βελτίωση οι οποίες μπορούν να κάνουν την εταιρεία σας πιο επιτυχημένη και κερδοφόρα. Επίσης, μπορούμε να παρέχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό σας σχετικά με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των κινδύνων

Η μεθοδολογία μας

 • Η μεθοδολογία μας εδράζεται στο τρίπτυχο:

  α) ενημέρωση της Διοίκησης και του Δ.Σ. σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν,
  β) υποστήριξη στην λήψη αποφάσεων κατά την χάραξη και επίτευξη των στρατηγικών στόχων
  γ) ενίσχυση της εταιρικής απόδοσης, ώστε η εταιρείες που μας εμπιστεύονται να εναρμονίζονται με τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων, όπως το COSO ERM.

 • Για την επίτευξη της μεθοδολογίας μας χρησιμοποιούμε σύγχρονες και αποτελεσματικές προσεγγίσεις, όσον αφορά την ανάπτυξη και εξέλιξη των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων, που αποκρυσταλλώνονται στο ακρωνύμιο ΣΕΟΕ, δηλαδή:

  • Στρατηγικό: εξετάζει τον αντίκτυπο και την επίδραση των κινδύνων ως προς τη στρατηγική και την απόδοση των εταιρειών.
  • Εξισορροπημένο: αναλύει και εξισορροπεί τόσο τους κινδύνους, όσο και τις ευκαιρίες.
  • Ολιστικό: ενσωματώνει μια πλήρη γκάμα στοιχείων που περιλαμβάνει από την εταιρική στρατηγική, μέχρι τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των επιχειρηματικών λειτουργιών και στόχων.
  • Εξατομικευμένο: είναι δημιουργημένο με βάση τις ιδιαίτερες οργανωτικές ανάγκες των πελατών μας, τις προσδοκίες τους και τις ξεχωριστές ιδιότητές τους όσον αφορά το πολιτιστικό εταιρικό τους περιβάλλον.

Υπηρεσίες & Οφέλη 

Βασικές υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων

 • Προσδιορισμός αποδεκτού επιπέδου κινδύνου & προφίλ κινδύνου

 • Προετοιμασία έκθεσης Διαχείρισης Κινδύνων

 • Εντοπισμός περιοχών υψηλού κινδύνου

 • Ανάπτυξη Στρατηγικής Διαχείρισης Κινδύνων

 • Διαμόρφωση της κατάλληλης κουλτούρας εντοπισμού και διαχείρισης κινδύνων.

Οφέλη εφαρμογής των Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνου της “KnR:

 • Συμμόρφωση με νομοθεσία

 • Συμβολή στην διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού

 • Προληπτική διαχείριση κινδύνων και αδυναμιών

 • Αποδοτικότερη διαχείριση πόρων

 • Επικοινωνία

 • Έγκαιροι προειδοποιητικοί μηχανισμοί

 • Υλοποίηση στρατηγικής

 • Επίτευξη επιχειρησιακών στόχων

 • Προσθήκη αξίας