Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

//Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου
Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου2018-10-02T13:15:47+00:00

Τι είναι οι Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Mια ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική υπηρεσία ελέγχου των εσωτερικών λειτουργιών της εταιρείας. Προσφέρει μια συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των ελεγκτικών μηχανισμών και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Στόχος Εσωτερικού Ελέγχου

Η επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της εταιρείας σας. Η προσθήκη αξίας, η βελτίωση της εταιρικής αποδοτικότητας, η προαγωγή της κανονιστικής συμμόρφωσης, η πρόληψη σφαλμάτων και πιθανών προβλημάτων. Οδηγεί στην βελτίωση της παραγωγικότητας και των αποτελεσμάτων.

Ένας Αποτελεσματικός Εσωτερικός Έλεγχος προσφέρει

 • Εντοπισμό δυσλειτουργιών, λαθών, παραλείψεων, ανεπαρκειών και λοιπών απειλών

 • Επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των οικονομικών αποτελεσμάτων βάσει αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

 • Πρόληψη και εντοπισμό περιπτώσεων διαφθοράς, απάτης και κακοδιαχείρισης

 • Εξασφαλίζει την οικονομική, αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των πόρων της.

 • Επιβεβαίωση ότι όλα τα υποσυστήματα της Εταιρείας λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους και τους εσωτερικούς κανονισμούς.

Στάδια Διαδικασίας Εσωτερικού Ελέγχου

 • Στάδιο I: Οργάνωση του Πλαισίου Ελέγχου και του Πλάνο Ελέγχου

  • Κατανόηση του Περιβάλλοντος Ελέγχου
  • Προετοιμασία και Κατάρτιση του Πλάνου Ελέγχου
 • Στάδιο II: Αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων

  • Αξιολόγηση των κινδύνων ανάλογα την βαρύτητά τους
 • Στάδιο III: Καταγραφή των κινδύνων και των ελεγκτικών μηχανισμών

  • Καταγραφή των κινδύνων και των ελεγκτικών μηχανισμών που θα περιορίσουν τους κινδύνους
  • Σχεδίαση των διαδικασιών ελέγχου
 • Στάδιο IV : Εκτέλεση Ελεγκτικής Εργασίας

  • Σχεδιασμός των προγραμμάτων ελέγχου
  • Διενέργεια του ελέγχου
  • Τεκμηρίωση και καταγραφή της πραγματοποιθείσας εργασίας
 • Στάδιο V: Έκθεση ελέγχου

  • Δημιουργία και Κοινοποίηση των εκθέσεων ελέγχου
  • Δημιουργία και Κοινοποίηση των εκθέσεων προς την ελεγκτική επιτροπή
 • Στάδιο VI: Υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών

  • Παρακολούθηση της εφαρμογής των διορθωτικών ενεργειών σε τακτική βάση

Υπηρεσίες – Οφέλη Εσωτερικού Ελέγχου

Βασικές υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Έλεγχοι επάρκειας και αποτελεσματικότητας συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου

 • Εσωτερικός Έλεγχος στα πλαίσια εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing)

 • Εξειδικευμένες Υπηρεσίες  Εσωτερικού Ελέγχου σε εταιρείες που ανήκουν στον Τραπεζικό κλάδο, στον Ναυτιλιακό κλάδο, και σε Εισηγμένες Εταιρείες

 • Έλεγχος συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία (ΠΔΤΕ 2577, MIFID, AML, BASEL, SOX Act 404, Solvency)

 • Έλεγχοι Απάτης

 • Έλεγχος Πληροφοριακής Δομής Εταιρείας

Οφέλη εφαρμογής των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου της “KnR”:

 • Διαφάνεια στις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της εταιρείας

 • Έγκαιρη και πλήρης διοικητική πληροφόρηση

 • Βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

 • Εντοπισμός και αντιμετώπιση παραλείψεων, λαθών και αδυναμιών

 • Διασφάλιση του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας και βελτιστοποίηση στόχων

 • Αναγνώριση και αξιολόγηση ζημιογόνων και επικερδών λειτουργιών

 • Καταπολέμηση της απάτης, κλοπής ή παραπλάνησης

 • Εξασφάλιση της πληρότητας των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών διοικητικών αναφορών