Υπηρεσίες Εταιρικής Διακυβέρνησης

//Υπηρεσίες Εταιρικής Διακυβέρνησης
Υπηρεσίες Εταιρικής Διακυβέρνησης2018-10-02T13:17:26+00:00

Τι είναι η Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι το σύστημα κανόνων, πρακτικών και διαδικασιών με τις οποίες μια επιχείρηση κατευθύνεται και ελέγχεται. Δεδομένου ότι η εταιρική διακυβέρνηση παρέχει επίσης το πλαίσιο για την επίτευξη των στόχων μιας εταιρείας, καλύπτει σχεδόν κάθε τομέα διαχείρισης, από τα σχέδια δράσης και τους εσωτερικούς ελέγχους έως τη μέτρηση των επιδόσεων και την εταιρική διαφάνεια.

Ποιο το Πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης που ισχύει στην Ελλάδα

Το πλαίσιο που αφορά την Εταιρική Διακυβέρνηση έχει διαμορφωθεί από τα ακόλουθα κείμενα:

Έτσι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αν και οι εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εντούτοις η υιοθέτηση των αρχών και των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης αφορά και ευνοεί εξίσου και τις μη εισηγμένες εταιρείες. Στα πλαίσια αυτά, βοηθάμε την εταιρεία σας να υιοθετήσει και να εφαρμόσει  τους κατάλληλους Κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης προκειμένου να ενισχύσει την αξιοπιστία των πληροφοριών, την λογοδοσία, την εμπιστοσύνη των αγορών και των μετόχων στην εταιρεία σας και την διαφάνεια των εταιρικών αποφάσεων.

Αποτελέσματα Υπηρεσιών Εταιρικής Διακυβέρνησης

 • Διαφάνεια στις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της εταιρείας

 • Έγκαιρη και πλήρης διοικητική πληροφόρηση

 • Βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου

 • Εντοπισμός και αντιμετώπιση παραλείψεων, λαθών και αδυναμιών

 • Διασφάλιση του τρόπου λειτουργίας της εταιρείας και βελτιστοποίηση στόχων

 • Αναγνώριση και αξιολόγηση ζημιογόνων και επικερδών λειτουργιών

 • Καταπολέμηση της απάτης, κλοπής ή παραπλάνησης

 • Εξασφάλιση της πληρότητας των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών διοικητικών αναφορών

Υπηρεσίες – Οφέλη Εταιρικής Διακυβέρνησης

Βασικές υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Οργάνωση πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης

 • Έλεγχος συμμόρφωσης βάσει των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης

 • Αξιολόγηση οργανωτικής δομής εταιρείας σε συνάρτηση με την στρατηγική και τους στόχους της

 • Ετήσια αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε συνεργασία με την Διοίκηση

 • Προετοιμασία και Ανάπτυξη Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας Διοικητικών Συμβουλίων και Επιτροπών

 • Εκπαίδευση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών αναφορικά με θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης

 • Προετοιμασία και Ανάπτυξη Πολιτικών, Διαδικασιών,  Εγχειριδίων & Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης

 • Καταγραφή Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας για ΔΣ, Διοίκηση, Επιτροπές

Οφέλη εφαρμογής των Υπηρεσιών Εταιρικής Διακυβέρνησης της “KnR”:

 • Επίτευξη εταιρικών στόχων

 • Πλήρης συμμόρφωση με το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης

 • Αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας

 • Εντοπισμός και επίλυση κενών από τη μη επίτευξη συμμόρφωσης & ταυτόχρονη παρουσίαση των βέλτιστων προτάσεων για να μην εμφανιστούν ξανά τέτοια κενά

 • Βελτίωση της διαφάνειας

 • Πλήρης και ορθή διοικητική πληροφόρηση

 • Εξοικονόμηση πόρων

 • Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των Μετόχων

 • Μείωση περιπτώσεων απάτης