Υπηρεσίες Συμμόρφωσης με τον GDPR

//Υπηρεσίες Συμμόρφωσης με τον GDPR
Υπηρεσίες Συμμόρφωσης με τον GDPR2018-10-08T18:06:46+00:00

Γενικά για τις Υπηρεσίες Συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων GDPR

Στην KnR

 • παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμμόρφωσης με τον GDPR
 • διαθέτουμε μια ομάδα από νομικούς συμβούλους, συμβούλους πληροφορικής, συμβούλους ασφάλειας πληροφοριών, πιστοποιημένους D.P.O , επιθεωρητές ISO 9001 και 27001

 • έχουμε διασφαλίσει καίριες συνεργασίες

 • δημιουργούμε εξατομικευμένα πακέτα, που καλύπτουν τις ανάγκες σας, ανάλογα με τη μορφή, το μέγεθός σας και τη δραστηριότητά σας.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες GDPR

 • Υπηρεσίες αξιολόγησης και αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης – GDPR readiness

  • Ελέγχονται πολιτικές, διαδικασίες, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα.
  • Καταγράφεται κάθε μορφής επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
  • Γίνεται η χαρτογράφηση των δεδομένων.
  • Εντοπίζονται πιθανά κενά και ελλείψεις.
 • Προτεινόμενα Μέτρα – Κατάρτιση σχεδίου συμμόρφωσης

  • Πλήρες σχέδιο συμμόρφωσης του κάθε πελάτη μέσα από αναλυτική μελέτη που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των ελέγχων, τον εντοπισμό των κενών, όλα τα Οργανωτικά και Τεχνικά μέτρα, που πρέπει να ληφθούν.
 • Υλοποίηση των προτεινόμενων οργανωτικών μέτρων.
  Υλοποίηση προτεινόμενων τεχνικών μέτρων κατά περίπτωση και ανάλογα με το τι ανάγκες προκύπτουν

  • Αποτίμηση Κινδύνου (Risk Assessment)
   Υπηρεσίες που αφορούν τη μελέτη των εκθέσεων σε κίνδυνο (exposures) των συστημάτων του πελάτη, προσδιορίζοντας τις ευπάθειες (vulnerabilities) και τις απειλές (threats) του με βάση τον υφιστάμενο έλεγχο (control).
 • Υπηρεσίες ελέγχου τρωτότητας

  • Υπηρεσίες που στοχεύουν στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εγκατεστημένων τεχνικών δικλείδων ασφάλειας, αλλά και στην αξιολόγηση του βαθμού δυσκολίας για κάποιον χρήστη να παρακάμψει τις δικλείδες ασφάλειας.
 • Υπηρεσίες διοίκησης και διαχείρισης προσωπικού

  • Ο τομέας του HR καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της διαδικασίας συμμόρφωσης για κάθε οργανισμό, ιδιωτικό και δημόσιο. Οι υπηρεσίες παρέχονται είτε σαν μέρος τη συνολικής συμμόρφωσης, είτε μεμονωμένα
 • Μάρκετινγκ και βάσεις δεδομένων

  • Εξειδικευμένη υπηρεσία για εξασφάλιση συμμόρφωσης σε πελάτες που ασχολούνται με μάρκετινγκ και παροχή υπηρεσιών, μέσω βάσεων δεδομένων, αλλά και σε πελάτες που εφαρμόζουν εκτεταμένες και οργανωμένες στρατηγικές μάρκετινγκ. Ο τομέας του μάρκετινγκ δέχεται τεράστιες επιρροές από τα νέα δεδομένα που φέρνει ο GDPR και αποτελεί κρίσιμο σημείο ελέγχου για να επιτευχθεί η συμμόρφωση.
 • Υπηρεσίες σε περίπτωση Cloud και εκτέλεσης επεξεργασίας

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς με ασφάλεια των δεδομένων.
  • Υποστήριξη στη διαδικασία ελέγχου, επιλογής και εποπτείας του τρίτου, ως μέρος μιας τυποποιημένης διαδικασίας.
  • Διασφάλιση ότι οι συμβάσεις είναι κατάλληλες, και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο, περιέχουν βασικές διατάξεις όσον αφορά την προστασία δεδομένων και τη διαχείριση της ασφάλειας.
 • Μεταφορές δεδομένων εντός ή εκτός Οργανισμού, εντός ή εκτός ΕΕ

 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης

  • Eκπαίδευση, ειδικά διαμορφωμένη, για τον κάθε πελάτη, είτε ως μέρος της υλοποίησης των προτεινόμενων οργανωτικών μέτρων, είτε και μεμονωμένα.
  • Σεμινάρια γνώσης και εμβάθυνσης στον GDPR.
 • Υπηρεσίες DPO

  • Υπηρεσίες σε περίπτωση ορισμού εσωτερικού DPO
   • Υποστήριξη του πελάτη για την επιλογή και την προετοιμασία προσώπου, που θα αναλάβει το ρόλο του DPO (Ασυμβίβαστο, σύγκρουση συμφερόντων, δεξιότητες).
  • Υπηρεσίες σε περίπτωση ορισμού εξωτερικού DPO
   • Ορίζεται άτομο της εταιρείας μας, ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του πελάτη, ο οποίος και εκτελεί όλα τα χρέη του DPO, τόσο με επιτόπου επισκέψεις, όσο και απομακρυσμένα, για χρονικό διάστημα που συμφωνείται με τον πελάτη.
    Είναι προσβάσιμος από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τον Οργανισμό αλλά και τα Υποκείμενα των Δεδομένων, όπως απαιτεί ο Κανονισμός.
 • Υπηρεσίες υποστήριξης στην επικοινωνία με την Αρχή.

  • Είτε ως μέρος συνολικού πακέτου υπηρεσιών είτε μεμονωμένα παρέχουμε καθοδήγηση των πελατών, στην επικοινωνία τους με την Αρχή για την άμεση και σωστή ανταπόκριση σε αιτήματα πληροφοριών ή για την αντιμετώπιση καταγγελιών τρίτων.