Υπηρεσίες Συμμόρφωσης

//Υπηρεσίες Συμμόρφωσης
Υπηρεσίες Συμμόρφωσης2018-10-03T14:00:45+00:00

Γενικά

Οι πρωτοφανείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σημερινοί οργανισμοί όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων και τη συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις εσωτερικές πολιτικές απαιτούν την απάντησή τους με τον πιο αποδοτικό και οικονομικά εφικτό τρόπο. Καθώς το κόστος της κανονιστικής συμμόρφωσης αυξάνεται συνεχώς σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε απειλή συνέχισης της εταιρικής δραστηριότητας.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας, μέσω της συνεργασίας με τα στελέχη της Διοίκησης, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους λοιπούς συμβούλους (εσωτερικούς και εξωτερικούς) της εταιρείας σας, θα σας κατευθύνουν ως προς:

α) την βελτίωση των διαδικασιών σχετικά με τα συστήματα πληροφοριών, που υποστηρίζουν την εταιρική διακυβέρνηση, την αντιμετώπιση κινδύνων και την κανονιστική συμμόρφωση,
β) την αξιολόγηση και βελτίωση των διαδικασιών συμμόρφωσης και δημιουργία ενός ολιστικού μοντέλου συμμόρφωσης.
γ) την προστασία και βελτίωση της εταιρικής σας φήμης στην αγορά

Κανονιστικό Πλαίσιο – Εθνικό

Στην KnR θα λάβετε την κατάλληλη καθοδήγηση, ώστε να επιτύχετε το βέλτιστο επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του ελληνικού κράτους, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κλπ:

 • Νόμος 2190/1920 περί «Ανωνύμων Εταιρειών» (όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3884/2010).

 • Νόμος 3340/2005 περί «Προστασίας της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς»

 • Νόμος 3556/2007 περί «Διαφάνειας της πληροφόρησης»

 • Νόμος 3693/2008 που καλύπτει θέματα, όπως χορήγηση άδειας στους νόμιμους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία, εγγραφή αυτών στο σχετικό μητρώο, Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Ελεγκτών, Ελεγκτικά Πρότυπα, Αρχές δημόσιας εποπτείας, Έκθεση διαφάνειας, Επιτροπή Ελέγχου, κ.α.

 • Νόμος 4403/2016 περί «Αναφοράς της Μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης» (όπως είναι  τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) και άλλων σημαντικών θεμάτων.

 • Νόμος 4449/2017 περί «Δημόσιας Εποπτείας επί του Ελεγκτικού Έργου»

 • Ανακοίνωση Νο 1302/2017 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί εφαρμογής του Ν. 4449/2017 σχετικά με την Επιτροπή Ελέγχου

Κανονιστικό Πλαίσιο – Ευρωπαϊκό & Διεθνές

 • Κοντά μας θα λάβετε την κατάλληλη καθοδήγηση, ώστε να επιτύχετε το βέλτιστο επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσης με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. και κυρίως τα ακόλουθα:

 • Οδηγία 46/2006/ΕΚ περί «Ετήσιων (ή/και ενοποιημένων λογαριασμών) εταιρειών ορισμένων μορφών

 • Οδηγία 34/2013/ΕΕ σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών και την τροποποίηση της οδηγίας 43/2006/ΕΚ.

 • Οδηγία 65/2014/ΕΕ περί «Αγορών Χρηματοπιστωτικών Μέσων) (Markets in Financial Instruments Directive γνωστή ως MiFID II) & ο σχετικός Κανονισμός 600/2014/ΕΕ (γνωστός  ως MiFIR) – Ενσωματώθηκαν στην Ελλάδα με τον Νόμο 4514/2018.

 • Σύσταση 208/2014/ΕΕ περί «Συμμόρφωσης ή Εξήγησης»

 • Κανονισμός 679/2016 περί «Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων» ευρύτερα γνωστός ως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR)

 • Οδηγία 828/2017/ΕΕ (τροποποιεί την Οδηγία 36/2007/ΕΚ – Shareholders Rights Directive ή SRD I) περί «Ενθάρρυνσης της  Μακροπρόθεσμης Ενεργού Συμμετοχής των Μετόχων – γνωστή ως SRD II».

 • Σας καθοδηγούμε ώστε να επιτύχετε το βέλτιστο επίπεδο κανονιστικής συμμόρφωσης με το ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Σύστημα Βασιλείας, Sarbanes-Oxley Act 2002, κλπ. ανάλογα το είδος της εταιρείας σας.

Υπηρεσίες & Οφέλη 

Βασικές υπηρεσίες που προσφέρουμε:

 • Ολιστικό πακέτο επίτευξης κανονιστικής συμμόρφωσης ανάλογα το είδος και τις ανάγκες της εταιρείας σας.

 • Διαμόρφωση πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών κανονιστικής συμμόρφωσης.

 • Συνεχή ανανέωση του επίπεδου συμμόρφωσης ανάλογα τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 • Ανάπτυξη Στρατηγικής και Κουλτούρας Κανονιστικής Συμμόρφωσης εντός της Εταιρείας σας.

 • Εκπαίδευση του προσωπικού σας, ώστε να αναγνωρίζει κενά ως προς την συμμόρφωση και να τα επιλύει.

 • Παραγωγή των κατάλληλων εκθέσεων Συμμόρφωσης.

Οφέλη εφαρμογής των Υπηρεσιών Συμμόρφωσης της “KnR”:

 • Εντοπίζει κενά και βασικούς κινδύνους που προκύπτουν από την έλλειψη κανονιστικής συμμόρφωσης.

 • Επιτυγχάνει μέγιστα αποτελέσματα συμμόρφωσης για όλα τα νομικά συστήματα: εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές.

 • Βοηθάμε στην αντιμετώπιση και πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων λόγω μη σωστής κανονιστικής συμμόρφωσης.

 • Ενισχύουμε τα συστήματα χρηστής διοίκησης, καλών πρακτικών και αποφάσεων του ΔΣ, του ελέγχου και της λογοδοσίας.

 • Προσδιορισμός των στόχων της εταιρείας και των μέσων επίτευξης αυτών.

 • Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των αποδόσεων της Διοίκησης και του συστήματος διαχείρισης κινδύνου λόγω μη κανονιστικής συμμόρφωσης.