Αρχική2019-05-20T13:20:51+00:00

QUALITY AUDITING

KnR QUALITY AUDITING
 • Ελεγκτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  (Εταιρική Διακυβέρνηση, Διαχείριση Κινδύνων, Κανονιστική Συμμόρφωση, Εσωτερικός Έλεγχος, Ειδικοί Έλεγχοι, Στρατηγική & Λειτουργία, Sarbanes – Oxley Act)
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
  (Εκτιμήσεις, Εταιρική Χρηματοδότηση, Χρηματοδοτήσεις Μεγάλων Έργων & Οικονομικός Σχεδιασμός, Due Diligence, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις, Επισκόπηση Σκοπιμότητας, ΔΠΧΑ & GAAP, Αναδιάρθρωση, Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση)

 • Λογιστικές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Outsourcing
  (Υπηρεσίες Λογιστηρίου, Μισθοδοσία, Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού, Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση, Υπηρεσίες Υποστήριξης και Μηχανογράφησης Προμηθειών)

 • Φορολογικές Υπηρεσίες
  (Εταιρικός Φορολογικός Σχεδιασμός, Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός, Ενδο-ομιλικές Συναλλαγές, Φορολογική Συμμόρφωση, Εταιρικές Δομές, ΦΠΑ/Έμμεσοι Φόροι, Φορολογικές Υπηρεσίες Ομογενών, Ιδιωτικές Υπηρεσίες)

Οι υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Υπηρεσίες Εταιρικής Διακυβέρνησης

Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων

Υπηρεσίες Συμμόρφωσης

Υπηρεσίες Συμμόρφωσης με τον GDPR

Αδειοδοτήσεις Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος

KnR Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

 • Έλεγχοι επάρκειας και αποτελεσματικότητας συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου
 • Εσωτερικός Έλεγχος στα πλαίσια εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing)
 • Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου σε εταιρείες που ανήκουν στον Τραπεζικό κλάδο, στον Ναυτιλιακό κλάδο, και σε Εισηγμένες Εταιρείες
 • Έλεγχος συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία (ΠΔΤΕ 2577, MIFID, AML, BASEL, SOX Act 404, Solvency)
 • Έλεγχοι Απάτης
 • Έλεγχος Πληροφοριακής Δομής Εταιρείας

Υπηρεσίες Εταιρικής Διακυβέρνησης

 • Οργάνωση πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Έλεγχος συμμόρφωσης βάσει των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Αξιολόγηση οργανωτικής δομής εταιρείας σε συνάρτηση με την στρατηγική και τους στόχους της
 • Ετήσια αξιολόγηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε συνεργασία με την Διοίκηση
 • Προετοιμασία και Ανάπτυξη Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας Διοικητικών Συμβουλίων και Επιτροπών
 • Εκπαίδευση μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών αναφορικά με θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Προετοιμασία και Ανάπτυξη Πολιτικών, Διαδικασιών, Εγχειριδίων & Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης
 • Καταγραφή Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας για ΔΣ, Διοίκηση, Επιτροπές
KnR Υπηρεσίες Εταιρικής Διακυβέρνησης
KnR Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων

Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνων

 • Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων
 • Προσδιορισμός αποδεκτού επιπέδου κινδύνου & προφίλ κινδύνου
 • Προετοιμασία έκθεσης Διαχείρισης Κινδύνων
 • Εντοπισμός περιοχών υψηλού κινδύνου
 • Ανάπτυξη Στρατηγικής Διαχείρισης Κινδύνων
 • Διαμόρφωση της κατάλληλης κουλτούρας εντοπισμού και διαχείρισης κινδύνων.

Υπηρεσίες Συμμόρφωσης

 • Ολιστικό πακέτο επίτευξης κανονιστικής συμμόρφωσης ανάλογα το είδος και τις ανάγκες της εταιρείας σας.
 • Διαμόρφωση πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών κανονιστικής συμμόρφωσης.
 • Συνεχή ανανέωση του επίπεδου συμμόρφωσης ανάλογα τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Ανάπτυξη Στρατηγικής και Κουλτούρας Κανονιστικής Συμμόρφωσης εντός της Εταιρείας σας.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού σας, ώστε να αναγνωρίζει κενά ως προς την συμμόρφωση και να τα επιλύει.
 • Παραγωγή των κατάλληλων εκθέσεων Συμμόρφωσης.
KnR Υπηρεσίες Συμμόρφωσης
KnR Υπηρεσίες GDPR

Υπηρεσίες Συμμόρφωσης με τον GDPR

 • Υπηρεσίες αξιολόγησης και αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης – GDPR readiness
 • Προτεινόμενα Μέτρα – Κατάρτιση σχεδίου συμμόρφωσης
 • Υλοποίηση των προτεινόμενων οργανωτικών μέτρων.
  Υλοποίηση προτεινόμενων τεχνικών μέτρων κατά περίπτωση και ανάλογα με το τι ανάγκες προκύπτουν
 • Υπηρεσίες ελέγχου τρωτότητας
 • Υπηρεσίες διοίκησης και διαχείρισης προσωπικού
 • Μάρκετινγκ και βάσεις δεδομένων
 • Υπηρεσίες σε περίπτωση Cloud και εκτέλεσης επεξεργασίας
 • Μεταφορές δεδομένων εντός ή εκτός Οργανισμού, εντός ή εκτός ΕΕ
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης
 • Υπηρεσίες DPO
 • Υπηρεσίες υποστήριξης στην επικοινωνία με την Αρχή.

Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας και να μοιραστούμε την εμπειρία μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας